Валдорф педагогика

„Учебния план – това е детето“. Рудолф Щайнер

Всеки човек е единствен и неповторим. Всяко дете идва на земята със строго специфична, индивидуална мисия. Затова и аз преподавам на всяко дете строго индивидуално, в духа на истинската Валдорф педагогика.

Други основни принципи на валдорф педагогиката:
Любовта към детето – това е в основата
наблюдение на детето – учителя се занимава активно с детето и е готов да го наблюдава дълго и продължително, докато възприеме напълно истинската му същност и намери най-подходящото за него възпитание и образование.
разбиране на човешката същност – човек се състои от физическо тяло (минерално тяло), жизнено тяло (растително тяло, етерно тяло), душа (животинско тяло, астрално тяло), Дух (аз, човешко тяло, духовно тяло). Учителят винаги обучава с една същност по висока от обучаваната на детето. Учителят трябва да бъде физически, жизнено, душевно и Духовно здрав, за да може да влияе правилно и здравословно на детето. Също така трябва да развива непрекъснато телата си.
ум, сърце и воля – това са трите компоненти на човешката душа. За всяка една от тях се преподава заедно, но и отделно, в зависимост от даденостите на детето.
ритъм – както почасов и дневен, така и седмичен, месечен, годишен. Без ритъм както в ежедневието, така и в обучението, няма напредък. Ритъмът е основно качество на всички живи същества, без него животът е невъзможен.
вдишване и издишване – редуват се леко инкарниращи (предимно мисловни) и леко екскарниращи (предимно волеви) дейности. Така детето има възможност да „диша“, да се разнообразява и да се натоварва минимално.
възрастови различия – не само всяко дете е различно, но и всяка възраст е различна. И съответно начините и методите на преподаване за всяка възраст и ниво на развитие са различни. По време на своето израстване децата минават бързо и в личен и умален мащаб през различните периоди от развитие на човешката култура. За това и за всяка определена възраст има определен материал, който е най-подходящ.
тройна стъпка – на първия ден наблюдаваме и описваме три опита; на втория ден възпроизвеждаме опитите ясно и точно в ума си и децата дават сами обясненията им; на третия ден извеждаме от обясненията на различните опити общовалидните закони и теория.
действието на нощта – човек е Духовно същество, което по време на сън пребивава с душата си и Духа си в Духовния свят, откъдето получава нови вдъхновения. Тези вдъхновения съзнателно се използват чрез метода на тройната стъпка.
съсредоточаване върху един предмет – смяната на предметите не става на всеки час и всеки ден. Преподава се в така наречени епохи, които продължават около 6 седмици. През това време децата имат възможност да се съсредоточат върху един предмет и да го задълбочат значително. Изключение правят математиката и езиците, които се преподават всеки ден. Не се преподават два езика едновременно. Също така всеки ден има изкуство и движение.
домашни по желание – децата получават идеи за занимания в следучебно време, но сами преценяват дали и с какво точно ще се занимават. Важно е всичко да става от личен интерес. Определено количество часове упражнение са необходими, особено по математика.
практическо образование – преподава се не абстрактно, а конкретно чрез практически занимания, в които главни действащи лица са учениците, а не учителя. Основни дейности са строене на къща, горски практикум, селскостопански практикум, геодезично замерване, медицински практикум, първа помощ, екскурзии до фабрики, индустриален практикум, практикум в сферата на услугите.
идеализъм и положителност – младите хора се нуждаят от положително мислене и вяра в собствените сили. Учениците биват постоянно вдъхновявани и им се показват всички прекрасни възможности и достижения на човешката култура.
личен пример – учителят е винаги и във всичко личен пример, който „запалва“ любознанието и въодушевява учениците.
чувство за хумор – учениците и особено тинейджърите имат особено добре развито чувство за хумор. Учителят задължително също трябва да притежава такова, за да се намери общ език в различните ситуации.
подробни характеристики – оценките са силно силно субективни, а тестовете – силно субективни. Затова учителят пише подробни текстови характеристики (един вид референции и свидетелства за цялостното развитие на учениците)
портфолио – учениците в гимназията правят портфолио на работите си от време на учебния процес и го представят на родители, работодатели, университети и т.н.
изкуство – изкуството прониква във всички дейности. Единствено и само в изкуството човек е творец.
за всеки – идеята е тази прекрасна педагогика да е достъпна за всеки, също и за деца посещаващи домашно училище (училище в дома, homeschooling).

Реклами