Индивидуална, обществена и висша интелигентност

Тук по-подробно за всеки един вид интелигентност, по които работя с учениците:

Индивидуална (антропософски доразработен модел на Гюнтер Паули):
– умствена (ум) – аналитично и логическо мислене, най-общо казано наука и съвременно образование, свързва се с мозъка и мисленето, разума
– предприемаческа (воля) – предпоставка за действеност, активност, развива се най-вече при дейности с краката и ръцете, с физическата активност, практическа активност и занаяти
– чувствена (сърце, чувства) – има обединително и хармонизиращо действие спрямо предходните две, придобива се най-вече чрез междучовешките отношения, музиката, изкуствата
– творческа (душа) – обединява първите три – ума, сърцето и волята. Нематериална човешка същност, култура, творчество, изкуство
– системна (вяра) – синтетично, взаимосвързано, цялостно, холистично мислене. Вяра в собствените способности и развитие, както и доверие към хората и света. Необходима предпоставка за обединителното действие на сърцето. Вярата, чрез доверието към другите хора, свързва индивидуалното развитие с груповото и взаимно такова.

Обществена (антропософски доразработен модел на Ethify Yourself и Allmenda по Roland Alton):
– социална (отговаря на системната индивидуална) – грижа за тялото, за семейството, за хората, животните, природата, Земята. Бит и непосредственото благоденствие, физичесно и душевно здраве
– културна (отговаря на творческата индивидуална) – изкуства, литература, занаяти, земеделие, технологии, култура, материални и нематериални стойности
– гражданска (свобода, отговаря на чувствената индивидуална) – гражданско общество, неправителствени организации, сдружения, спонтанни събирания и взаимодействия между хората и т.н. Независимо от капитала и държавата, третият компонент на социалния организъм според Рудолф Щайнер.
– икономическа (братство, отговаря на предприемаческата индивидуална) – финанси, капитал, труд, предприемачество, производствени процеси, създаване и разпространение на продукти и услуги
– политическа (равенство, отговаря на умствената индивидуална)– закони, право, държава, международни отношения и организации

Висша – отделният човек се развива творчески, създава, твори, само ако е развил предходните видове интелигентност. Има два вида висша интелигентност:
– духовна (Дух) – човек се състои и от Дух. Това е компонентата, която го свързва с останалите хора и с вселената. Това е Творческата компонента, която ни отличава от животните, растенията и минералите и ни свързва с небесните йерархии. Тази, която ни прави Творци и същества със свободна воля.
– личностна (пълно личностно себеосъществяване, обединява всички предходни) – успех на мисията на Земята. Това е стъпката, която ни изравнява с Христос, със Създателя, в която се превръщаме в Създатели, така както Човекът Иисус е приел Богът Христос и е станал едно с Твореца.

Както ясно се вижда, има много тесни и сложни взаимовръзки между всички различни видове интелигентност. Имаме общо пет вида индивидуална и пет вида обществена интелигентност, всяка от които отговаря на една от петте вида индивидуална интелигентност, но на едно по-високо ниво. Духовната интелигентност е висшата интелигентност, която обединена с останалите десет води до пълната интелигентност или така нареченото пълно личностно себеосъществяване, до Човек-Бог, Човек-Творец. Обучение само за една част от тези видове интелигентност води до непълноценно развитие. Моля да направите ясна разлика между разпространените непълни и неточни модели на човешка интелигентност, които говорят за 7, 8, 9 или 10 вида интелигентност, но повечето от изброените са характеристики на умствената или чувствена такива.

Advertisements