Дългосрочни проекти

Дългосрочните проекти с практическа и теоретична част по самостоятелно избрани теми са прекрасна възможност за реализация на идеите на младите хора. По този начин те се учат да работят концентрирано върху дългосрочни проекти, да осъществяват практически идеите си и да ги документират, описват и представят пред външни хора. Предвид естеството на този вид проекти и усилията, които изискват, препоръчвам да се започне с тях не по-рано от 5. клас.

В началото, тоест в 5.-6. клас проектите са все още малки по обем и се осъществяват в рамките на един ден или до няколко дена. Една страница записан на ръка текст с рисунка и съвсем кратък устен доклад по темата са напълно достатъчни. Все още не се прави ясно разделение на практическа и теоретична част, всичко за детето е едно единно цяло.

В 7.-8. клас спокойно може да се избират и по-обемни проекти, по които се работи от една до няколко седмици. Очаквам практически резултати, които да бъдат показани или за които да бъде разказано в кратък доклад, който може да бъде и пред родителите. Писмената част е от около 5 страници, написана на ръка, и включва задължително рисунки.

В 9.-10. клас предвиденото време е от един месец до максимум три месеца и наричаме проектите курсови работи. Задължително изисквам да има ясно обособена практическа част, която е довела до конкретни резултати, които се описват писмено. В писмената работа е включена и обстойна теоретична част, която подкрепя практическите резултати, обяснява ги и дава идеи за допълнителни приложения и разработки. Обемът на писмената работа е от около 40 страници и включва задължително съдържание, снимки, рисунки, графики и използвана литература. Работата се представя както в електронен вид, така и напечатана с необходимите допълнителни материали (рисунки, модели, машини, материали, краен продукт и т.н.) Учениците изнасят презентация пред родители, близки, учители и приятели (училищна и приятелска среда), която включва практическа демонстрация и електронни Powerpoint слайдове (фолиа). Тя е с дължина 5 минути, после има още 10 минути за въпроси и дискусия. Освен мен и родителите като съветници и напътстващи проекта, могат да бъдат включени и други хора.

В 11.-12. клас вече говорим за дипломни работи, които се реализират за 6 месеца и са с обхват на писмената работа от около 100 страници. Тези работи са като един вид завършващи работи по отделните профилни предмети, изучавани дисциплини, области на знанието и човешкото развитие. От учениците очаквам хармонична цялост на практическата и теоретична части. Писмената работа включва във всяка подглава увод, изложение и заключение. В началото на изложението се разглежда state of the art (докъде са достигнали науката и съвременното развитие в дадената област), а в края на работата се обръща внимание на възможното бъдещо развитие. Допълнителни изисквания от тези за 9.-10. клас са разделянето на интернет и книжки източници, включване на таблици и приложения, признание, благодарствени писма, списък с всички таблици, графики, рисунки, снимки и т.н. Учениците изнасят една или няколко презентации през външни хора, в университет, научна среда и т.н. Презентациите са с дължина 10 минути, после има още 20 минути за въпроси и дискусия. При необходимост пишат експозе и статии и изнасят допълнителни лекции. Освен мен като съветници и напътстващи проекта е желателно да бъдат включени и външни експерти в дадената област.

Реклами