Профилирана подготовка

Развитието на младежите налага, от една страна, профилирано обучение още от рано, а от друга – запазването на общообразователната подготовка по всички предмети възможно най-дълго време, тоест до края на 12. клас. Предлагам практическа специализация и профилиране във всички области, свързани с предметите, които преподавам. В същото време осигурявам енциклопедична програма за обучение и запознавам учениците със света като цяло и различните парадигми и области на човешкото развитие и култура.

Профилите са свързани както с state of the art (ниво на съвременната наука и техника) теоретична подготовка, така и с практика и професионална работа, мобилно училище и дългосрочни проекти, които водят до цялостно практическо усвояване на дадената материя и до реални умения.

Препоръчвам профилна подготовка в 8. – 10. клас и в никакъв случай по-рано. В 11. – 12. клас препоръчвам многопрофилна и енциклопедична подготовка, тоест учениците си избират от по-общи профили, които включват няколко подпрофила, така както, например, една инженерна специалност обхваща различни области на знанието и умения.

Реклами