Портфолио

По време на цялото обучение с учениците и техните родители се провеждат редовни срещи, на които се обсъждат напредъка, мотивацията и работата на учениците. Също така се изработват и дефинират се индивидуални следващи цели и какви са необходимите стъпки за тяхното постигане. Учениците, родителите и учителите заедно отговарят за постигането на тези цели. Учениците често презентират новонаученото и постигнато, особено практическите си проекти пред учителите и родителите. Това помага за развитието на презентационните им умения и сбособностите им да работят успешно и съсредоточено върху дългосрочни проекти. Този силно интерактивен процес помага за поставяне и постигане на междинни цели и създаването на ясни предпоставки за успешното постигане на крайните такива.

Портфолиото обобщава всички дейности и всичко научено от ученика през цялото време на домашното училище. Особено място в него заемат работните дейности, чуждоезиковото образование, различните придобити компетенции по всички 12 вида интелигентност, собствените проекти, практики, предприемачески дейности, дипломни, курсови и други работи, презентации и т.н. Портфолиото е собствено представяне на ученика. Чрез него той/тя се подготвя за работния живот и се учи как да се представя. Представлява един естествен преход от училище към работен живот и заема последните седмици от училищната подготовка. Учителят помага, но ученикът е този, който създава творческото си представяне.

Реклами