Литература

Мои блог-постове:
на английски и български тук
на български на страницата на ОМ

Рудолф Щайнер и антропософия:
антропософска литература на български
издадени книги на български
книги на български
книги на руски
книги на немски или тук
– за Валдорф педагогиката – Валентин Вембър (Valentin Wember)
– за Християнството – Емил Бок (Emil Bock)
– Валдорф литература на английски
– статии за Валдорф педагогика на немски
– Валдорф книги на английски и на немски
– антропософски книги на немски или тук

Учителят Петър Дънов:
книги с беседи
книга на Боян Боев за Слънчевата педагогика на Учителя
романът „Марта“ на Невена Неделчева – образователни методи на Учителя
– Петър Дънов за възпитанието и самовъзпитанието
библиотека Триъгълник
богата колекция от беседи и статии

Лозанов и десугестопедия:
Десугестопедия на Лозанов подробно
Десугестопедия на Лозанов накратко или тук
докладът за Юнеско (на английски)

Други:
концепция за образование на бъдещето на български
Steve Farber – книги The Radical Edge и The Radical Leap
виртуална духовна библиотека Спиралата
– Българска и чуждестранна класика на Читанка, Слово, Литернет, Вехи и Руниверс

Беседи на Рудолф Щайнер за педагогиката:
– GA 293 Common Anthropology
– GA 294 Educational Art – Methodic-Didactic
– GA 295 Educational Art. Seminar Discussions and Curriculum Lectures
– GA 296 The Educational Question as a Social Question
– GA 297 Idea and Practice of the Waldorf School
– GA 297a Education for Life
– GA 298 Rudolf Steiner at the Waldorf School
– GA 299 Observation of the Language from Humanitarian Point of View
– GA 300a Conferences with the Teachers I
– GA 300b Conferences with the Teachers II
– GA 300c Conferences with the Teachers III
– GA 301 The Renewal of the Pedagogic-Didactic Art by the Humanities
– GA 302 Human Insights and Organization of the Classes
– GA 302a Pedagogics and Teaching as a Human Insight
– GA 303 The Healthy Development of the Human Being
– GA 304 Pedagogics and Teaching Methods on the Anthroposophic Base
– GA 304a Anthroposophic Anthropology and Pedagogics
– GA 305 The Spiritual-Psychic Base-Forces of the Pedagogic Art
– GA 306 The Pedagogic Practice from the View Point of Humanitarian Human Insight
– GA 307 Modern Spiritual Life and Pedagogics
– GA 308 The Methodology of Teaching and the General Living Conditions of Pedagogics
– GA 309 Anthroposophic Pedagogics and Its Requirements
– GA 310 The Pedagogical Value of the Human Insight and the Cultural Value of the Pedagogics
– GA 311 The Art of Pedagogics from the Determination of the Human Being

Математика и природни науки от Рудолф Щайнер:
– GA 320 I. Course in Natural Sciences – Heat
– GA 321 II. Course in Natural Sciences – Heat
– GA 322 Boundaries of the Nature Insight and How to Overcome Them
– GA 323 III. Course in Natural Sciences
– GA 324 Nature Observation, Experiments, Mathematics and the Insight Steps of the Spirit Research
– GA 324a The Forth Dimension – Mathematics and Reality
– GA 325 Natural Sciences and the Historical Development of Humanity since Antiquity
– GA 326 The Genesis of the Natural Sciences and Their Development
– GA 327 The Humanitarian Foundations for Thriving of Agriculture
– Rudolf Steiner about Mathematics 1 and 2

Гьотеанизъм (научните трудове на Гьоте) и феноменология:
– LA I 1 Zur Naturwissenschaft im allgemeinen
– LA I 2 Zur Meteorologie und Astronomie
– LA I 3 Beiträge zur Optik und Anfänge der Farbenlehre 1790-1808
– LA I 4 Zur Farbenlehre. Widmung, Vorwort und Didaktischer Teil
– LA I 5 Zur Farbenlehre. Polemischer Teil
– LA I 6 Zur Farbenlehre. Historischer Teil
– LA I 7 Zur Farbenlehre. Anzeige und Übersicht
– LA I 8 Naturwissenschaftliche Hefte
– LA I 9 Morphologische Hefte
– LA I 10 Aufsätze, Fragmente, Studien zur Morphologie
– LA I 11 Aufsätze, Fragmente, Studien zur Naturwissenschaft im allgemeinen
Schriften zur Morphologie
– Goethe’s Colour Theory – Didactic Part with Notes from Rudolf Steiner
– Goethe’s Natural Science Methodology, Henri Bortoft
– Goethean Science / Einleitung zu Goethes NaturwissenschaftlichenSchriften – Zugleich eine Grundlegung der Geisteswissenschaft (Anthroposophie), Rudolf Steiner GA 1

Книги по физика и математика от Херман фон Баравал (Hermann von Baravalle):
– Physics as a Pure Phenomenology Part I – Mechanics, Motions, Forces, Solids, Fluids and Gases
– Physics as a Pure Phenomenology Part II – Heat and Cold; Magnetism and Electricity
– Physics as a Pure Phenomenology Part III – Acoustics and Optics
– Geometry and Body Motion
– Descriptive Geometry according to the Dynamic Method
– Geometry as a Language of the Forms
– Appearance on the Night Sky
– Perspective
– The Geometry of the Pentagramm and the Golden Ratio

Книги по математика от Ернст Биндл (Ernst Bindl):
– Number Foundations of Music through the Ages
– Johannes Kepler
– Logarithms for Everyone
– Cone Intersections
– The Egypt Pyramids as Witnesses of the Old Mystery World
– The Spiritual Foundations of Numbers
– Pythagoras

Антропософски книги от Валтер Бюлер (Walther Bühler):
– The Pentagramm and the Golden Ratio as Creation Principles
– Meditation as a Insight Way
– Polar Lights, Lightning and Rainbow
– The Dimension of the Rainbow
– The Human Being between Over- and Under- Nature
– The Sun as a World Heart

Книги по биология и антропология от Волфганг Шад (Wolfgang Schad):
– General Biology, Wolfgang Schad
– Botany, Wolfgang Schad
– Zoology, Wolfgang Schad
– Anthropology, Wolfgang Schad
– Ecology, Wolfgang Schad
– Prenatal Life of Humans, Wolfgang Schad
– Goethe’s World Culture, Wolfgang Schad
– Mammals and Humans, Wolfgang Schad
– Evolution as an Understanding Principle, Wolfgang Schad
– Humans and Landscapes of Africa, Wolfgang Schad
– The Sexuality of Humans, Wolfgang Schad

Книги по ботаника от Маркус Зомър (Marcus Sommer):
– Medical Plants

Ангропософски и валдорф списания:
A tempo
Erziehungskunst
Info 3
Agora
Gegenwart
Quinte

Книги на Владимир Соловьов за българо-славянската култура на Любовта (следващата културна епоха според Щайнер и Дънов):
Вехи
Руниверс

Книги на Сергей О. Прокофиев (Sergej O. Prokofieff) – частично достъпни и на български:
– Окултното значение на прошката (Die okkulte Bedeutung des Verzeihens)
– Дванадесет свети нощи и духовните йерархии (Die zwölf heiligen Nächte und die geistigen Hierarchien)
– Духовните задачи на Средна и Източна Европа (Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas)
– Духовните основи на Източна Европа и бъдещите мистерии на Светият Грал (Die geistigen Quellen Osteuropas und die künftigen Mysterien des Heiligen Gral)
– Изтокът в светлината на запада (Der Osten im Lichte des Westens)
– Руските билини (геройски приказки) като пресказания за бъдещето (Die prophetische Byline)
– Появата на Христос в етерната сфера (Das Erscheinen des Christus im Ätherischen)
– Годишният кръговрат и седемте изкуства (Der Jahreskreislauf und die sieben Künste)
– Годишният кръговрат като път на посвещение за изживяване на същността на Христос – едно езотерично наблюдение на християнските празници през годината (Der Jahreskreislauf als Einweihungsweg zum Erleben der Christus-Wesenheit eine esoterische Betrachtung der Jahresfeste)
– Импулсът, който ни дава петдесетница и влиянието на Христос в социалната среда (Der Pfingstimpuls und das Wirken des Christus im Sozialen)
– Мистерията на Възкресението в светлината на антропософията (Das Mysterium der Auferstehung im Lichte der Anthroposophie)
– Тайната на двамата Йоановци в края на старата и началото на новата ера – Йоан Кръстител и Йоан Евангелист (Das Geheimnis der zwei Johannes-Gestalten an der Zeitenwende Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist : eine esoterische Betrachtung)
– Фридрих Шилер и бъдещето на свободата (Friedrich Schiller und die Zukunft der Freiheit)
– Фауст на Гьоте и тайната на хората (Goethes „Faust“ und das Geheimnis des Menschen)
– Новалис, вечна индивидуалност (Novalis. Ewige Individualität)
– Новалис и Гьоте в духовната история на запада (Novalis und Goethe in der Geistesgeschichte des Abendlandes)
– 33 години работа като антропософски писател – 1980 – 2013 – едно обобщение
– Какво е това антропософия? (Was ist Anthroposophie?)
– Небесната мъдрост и същността Антропософия (Die himmlische Sophia und das Wesen Anthroposophie)
– Антропософското общество и същността Антропософията (Die Anthroposophische Gesellschaft und das Wesen Anthroposophia)
– Антропософия и философия на свободата (Anthroposophie und „Die Philosophie der Freiheit“)
– Мистериите за овчарите и мъдреците от изтока в светлината на антропософията (Die Mysterien der Hirten und der Könige im Lichte der Anthroposophie)
– Основната медитация като ключ към християнските мистерии (Die Grundsteinmeditation ein Schlüssel zu den neuen christlichen Mysterien)
– Изследванията за кармата на Рудолф Щайнер и значението им за антропософията (Die Karmaforschung Rudolf Steiners und die Aufgaben der Anthroposophischen Gesellschaft)
– Раждането на християнската езотерика през 20 век и нейните противостоящи сили
– Срещата със злото и неговото преодоляване в Духовната наука (Die Begegnung mit dem Bösen und seine Überwindung in der Geisteswissenschaft)
– Мистерията на Михаел (Das Michael-Mysterium)
– Загадката за човешкия Аз (Das Rätsel des menschlichen Ich)
– И земята ще се превърне в слънце (Und die Erde wird zur Sonne)
– Как се отнасяме днес към Рудолф Щайнер (Wie stehen wir heute vor Rudolf Steiner?)
– За отношението към Рудолф Щайнер (Von der Beziehung zu Rudolf Steiner)
– Пътят на посвещението на Рудолф Щайнер и загадката за човешкия Аз (Der Einweihungsweg Rudolf Steiners und das Geheimnis des Ich)
– Скулптурната група от Рудолф Щайнер в Гьотеанума – едно откровение на духовните цели на човечеството и земята (Die Skulpturgruppe Rudolf Steiners eine Offenbarung des geistigen Zieles der Menschheit und der Erde)
– Рудолф Щайнер и основаването на новите мистерии (Rudolf Steiner und die Grundlegung der neuen Mysterien)
– Хората желаят да слушат – мистерията на рождественото събрание (Menschen mögen es hören das mysterium der Weihnachtstagung)
– Пазителят на прага и философията на свободата (Der Hüter der Schwelle und „Die Philosophie der Freiheit“)
– Защо да станем членове на антропософското дружество (Warum wird man Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft?)
– Езотеричното значение на съвместната духовно-научна работа и бъдещето на антропософското общество (Die esoterische Bedeutung gemeinsamer geisteswissenschaftlicher Arbeit und die Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft)
– Загадката Деметриус (Das Rätsel des Demetrius)
– Пътувания във времето – една противоположна картина на духовната антропософска наука („Zeitreisen“ ein Gegenbild anthroposophischer Geistesforschung: eine Darstellung für Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft)

Повече валдорф учителска литература на немски по предмети тук.

Реклами