Формално образование

Образование:
– магистър по математика и инженерни науки от Техническия университет в Дармщат, Германия, профили: математическа логика, математическо оптимиране, ергономия и наука за работата. Оценка: 5,30, 2006
– магистърска работа по самоадаптиращи се мултивариатни статистически методи за управление и предвиждане на процеси, оценка: 6,00, 2007
– бакалавър по математика и информатика от Техническия университет в Дармщат, Германия, профили: числени методи, финансова и застрахователна математика, теория на вероятностите и статистика, база данни, програмиране. Оценка: 5,00, 2005
– бакалавърска работа по устойчива (екологично, социално и финансово отговорна) разработка на продукти посредством информационни системи, оценка: 5,70, 2005
– средно образование в НПМГ – Национална Природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, София, първи профил: математика и информатика, втори профил: физика и астрономия. Оценка: 6,00, 2002
– средно образование като частен ученик на Първа английска гимназия, София. Оценка: 5,00, 2001

Допълнително образование, семинари и сертификати:
– валдорф обучения по математика, информатика, физика, химия, биология, география, антропософия, човекознание, евритмия, пластика, театър и ботмър-гимнастика за учители в 8.-13. клас, 2014 – 2016
– ментор за създаването на граждански инициативи, 2013
– общуване, водене на преговори и вземане на решения, 2008
– работа в екип, 2008
– преподаване в университет, 2008
– изследователска работа, 2008
– проектмениджмънт, 2007
– отговорник по безопасност на труда, 2006
– комуникация, 2006
– междукултурна компетентност, 2004

Реклами