Предприемачество и мениджмънт по Митрополитски

Малко след промените в България се заражда поредната добра, но и останала доста непозната експериментална образователна система по предприемачество и мениджмънт – системата за подготовка на кадри за малкия и среден бизнес на Проф. Милко Митрополитски. Обхваща десетки средни училища в цялата среда и подготвя хиляди мениджъри за малкия и среден бизнес в рамките на няколко години. Успехите на програмата са големи и училищата и общините имат интерес тя да продължи, но въпреки това е прекратена. Обучението е съвременно и изключително необходимо в прехода към пазарна икономика. А и единствено по рода си в средното образование в световен мащаб. Материалът и практическите умения, които се усвояват са университетски, но прекрасно адаптирани за гимназисти. Учебниците все още се използва и е възможно да се намерят. Ето и заглавията на някои от тях:
– Фирмен външнотърговски бизнес; Лилия Каракашева, Благодатка Маркова
– Пазар и пазарна конюнктура; Иван Илиев
– Основи на пазарната икономика; Милко Митрополитски, Елена Биячева-Пенкова, Кирил Митрополитски
– Банково-финансов мениджмънт; Йорданка Йовкова
– Персонален мениджмънт; Нако Стефанов
– Организация и управление на фирмите; Нако Стефанов, Кирил Митрополитски
– Управленска етика и естетика; Нако Стефанов

А ето и какво е съдържанието им накратко:
Фирмен външнотърговски бизнес: организация и управление на задграничната дейност на фирмата, сделка за международна продажба, условия на договора, предмет, количество и качество на стоката, цена, франкировка, начин на плащане, срок на доставка, опаковка, транспорт, количествено и качествено приемане на стоката, рекламация, неустойки, гаранции, форсмажор, арбитраж, приложимо право, специални клаузи, общи условия, класификация на видовете външноикономически операции, посреднически операции, реекспортни операции, компенсационни операции, международни промишлени компенсации, организационни пазари, сделки на търг и аукцион, борсови сделки, лизинг, комплексни външноикономически операции, производствено коопериране, смесени фирми и консорциуми, международен инженеринг и видове инженерингови контракти, инженерно-строителни и инженерно-консултантски договори, международно лицензионно съглашение, франчайзинг.
Пазар и пазарна конюнктура:системен характер на пазара, особености в икономическата система, исторически паралел между пазар и търговия, специфика на пазарната система, тенденции в развитието на пазара, принципи и функции на пазара, пазарни регулатори, икономически анализ и пазарни индикатори, основни типове пазари, конкурентноспособност и конкурентен пазар, равновесие и неравновесие на пазарите, закон на Сей, времеви лаг, флуктуация, конюнктура, диспозиция, пазарно преструктуриране, несъвършени конкуренти, олигополистична структура, монополистична конкуренция, пазарен механизъм, магически триъгълник, пазарна инфрастурктура, пазарна информация, ценова система, диференциация на цените на продуктите и услугите, пазарно поведение и теория за оптимума, дефекти на пазара и държавно регулиране, пазарни транзакции, международна търговия и световен пазар, динамика на цените и на пазарната конюнктура, пазарно преструктуриране и ценообразуване, ценови методи при реализация на държавни поръчки, конюнктурни тенденции, стокова борса, парични пазари, валутен курс и валутни пазари, специализирани парични пазари, международни парични пазари, трудов пазар, пазар на земята.
Основи на пазарната икономика: икономика, икономически системи, вземане на пазарни решения, спестявания и инвестиции, велики икономисти, пазар на стоки и услуги, пазарен механизъм, пазарни структури, пазар на ресусрсите, производство, ролята на държавата в икономиката, брутен национален продукт, бизнес цикли, инфлация, безработица, пари и банково дело, средства за управление на икономиката, алтернативни подходи, световна търговия.
Банково-финансов мениджмънт: финанси и финансова система, пари и парична теория, банки и банкова система, същност и основни понятия на банкови мениджмънт, мениджмънт на централната банка и на нейните операции, мениджмънт на търговските банки, финансите на фирмата, процесът на финансиране и неговото управление, цена и структура на финансирането, инвестиране на капитала и неговото управление, същност на инвестирането и видове инвестиране, парични потоци и тяхната настояща и бъдеща стойност, методи за оценка на доходността на инвестициите, финансов анализ, финансово планиране.
Персонален мениджмънт: развитие на управленската мисъл и практика, организация в доиндустриалната епоха, индустриалната епоха, класически подход в управлението, научно направление, тейлъризъм, административна школа, 14 принципа на управлението на Анри Файол, фордизъм, класически подход за ролята на човека в производството, неокласически период, хоуторнски изследвания, японско управление, неохуманистичен подход, информационната епоха и иновационно управление, научни основи на управлението на човешкия фактор, социална психология, дълбинна психология, неофройдизъм, бихевиоризъм, хуманистична психология, логотерапия, икономическа социология, мотицавия и мотивационен процес, съдържателни теории, йерархична теория на Маслоу за потребностите, двуфакторната хигиенна теория на Херцберг, процесни теории, теория на очакването на Врум, теория на справедливостта, интегриращ модел на Портър-Лоулер, групово ръководство и групова динамика, лидерство, теории за лидерството, подход за личностните качества, поведенчески подход, ситуационен подход, анализ и проектиране на работното място, планиране, прогнозиране, търсене и подбор на сътрудници, оценка и самооценка на извършената дейност, квалификация и преквалификация, материално и духовно стимулиране, развитие и кариера, трудови отношения, дисциплинен процес, безопасност и здраве, стрес мениджмънт, фирмена култура, персонален мениджмънт, дейност на специалиста, развитие и управление на персонала.
Организация и управление на фирмите: процес на управление, теории в управлението, системен подход, информация, данни, комуникация, информационни системи, вероятностен подход, вземане на управленско решение, планиране, бизнес-план, план за проект в участие в международна или национална програма, организационни структури, делегиране на правомощия, управление на промяната, развитие на организацията, формални комуникации в организацията, управление на времето, техники на контрол, мениджмънт на качеството, фирма и фирмена организация, стратегически аспекти на фирменото управление, оперативни аспекти на фирменото управление, организационни методи и техники за усъвършенстване на фирменото управление (повишаване на производителността, усъвършенстване на качеството, намаляване на себестойността, осигуряване на трудова и продуктова безопасност).
Управленска етика и естетика: етиката като общочовешки феномен и в организацията, при управлението, във фирмената култура, при работа с човешкия фактор, околната среда, контрола на качеството, в междуличностните отношения, при управлението на материалните потоци, себестойността и подръжката на машините и оборудването.

Advertisements