Как да научим бързо и лесно немски

В общи линии можем да дефинираме три основни принципа:
– правим всичко стъпка по стъпка
– учим по методите на десугестопедията
– учим по естествен начин, тоест първо се научаваме чрез много слушане на говоримия език да разбираме и чак след това проговаряме, когато решим (като малките деца)

Немската граматика е известна с различните си трудности и строго специфични правила, като например честото поставяне на глагола накрая на изречението. За да се научим бързо и лесно да говорим трябва в началото да се съсредоточим върху възможно най-лесни конструкции на изреченията и заучаване на основните принципи. Предлагам следния способ:

0. Забравяме в началото на говоренето за родовете на съществителните (der, die, das, мъжки, женски, среден)- те постепенно се заучават с практиката и от само себе си, добива се усет за тях, немците и без това също ги бъркат.
1. Забравяме за всички времена, освен за gegenwart (сегашно) и perfekt (минало свършено, трета форма на глагола). В началото е важно да усвоим сегашното време и спрежението на глаголите в отделните лица, чак след това миналото. За бъдещето се използва сегашното време с думички като после, утре, след месец и т.н.
2. Използваме само прости изречния, защото знаем, че в тях глаголът е винаги на второ място в изречението, както при българския и другите езици.
3. При въпросите, които започват с „W“-думичките (was, wer, wann, warum, wo, woher, wohin, wieso и т.н.) знаем, че глаголът също
е винаги на второ място в изречението. Това е отново правилото и на български и на повечето други езици. Естествено без тези думички словоредът се обръща и глаголът е първи при въпрос, но това отново е стандартно за повечето езици и българския.
4. В немския има няколко помощни глагола, които се употребяват с друг глагол, който тогава трябва да отиде на последно място в изречението:
– lassen (когато оставяме нялой друг да направи нещо за нас)
– werden (за пасивен изказ (използва се с третата форма на глагола) и за бъдеще време)
– sein, haben – за минало свършено време (perfekt), използват се с третата форма на глагола
– können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen, möchte – глаголи за можене, желание, нужда, забрана и т.н.
5. За минало време на помощните глаголи се използва втората форма на глагола (präteritum)
6. Научим ли веднъж, че след специалните глаголи другия глагол остава последен и можем ли да използваме това правило, то е време да започнем да използваме и подчинени изречения, защото там в повечето случаи глаголът също се слага на последно място (обратен словоред)
7. Едва след всичко това идва ред на непряката реч (konjuktiv)
8. За другия konjuktiv и всички други времена можем просто да забравим – говоримо не се използват.
9. След това или паралелно заучаваме родовете и склоненията според различните падежи и сме готови с немския.

Advertisements