Преподаване на физика в 10 клас – 2 част

6. Четирите земни царства:
– минерално – съществата от това царство притежават физическо тяло, наричаме ги още неживи, но и представителите на това царство са живи, просто съществуват абсолютно несъзнателно, с ниво на съзнание на дълбок транс, тоест не притежават собствена воля.
– растително – съществата от това царство притежават физическо и етерно тяло (жизнено тяло) и съответно ги наричаме живи. Съществуват с ниво на съзнание на дълбок сън, така както и ние сме в дълбок сън и не сънуваме нищо в някои стадии на нощната си почивка. Имат собствена воля.
– животинско – съществата от това царство притежават физическо, етерно и астрално тяло, тоест и душа. И съответно имат способността да чувстват и да се движат. Съществуват с ниво на съзнание на сънуване, така както и ние сме в процес на сънуване в някои стадии на нощната си почивка и след това дори сме способни да си спомняме някои неща.
– човешко – съществата от това царство притежават физическо, етерно и астрално тяло, както и Аз, тоест Дух. И съответно имат способността да ходят изправени и да мислят. Съществуваме с будно ниво на съзнание и съответно имаме способността да си спомняме всичко, което искаме.

7. Деветте небесни йерархии
Развитието продължава и след човешкия стадий с така наречените небесни йерархии. Това са същества, което не съществуват на Земята в земно физическо тяло, тоест нямат минерално тяло. Ето и деветте йерархии, като започнем от най-ниската, която иодва непосредствено след човека и ги групираме, както е възприето по при:

– ангели (ангелои) – носители на живота
– архангели (архангелои) – Братя на огъня и топлината
– началства (княжества, архаи, латински: principates) – Братя на времето, състоянието и такта

– власти (елохими, екскузиаи, латински: potestates) – Братя на външните форми и изкуствата
– сили (дюнамайс, латински: virtutes) – Братя на движението и растенето
– господства (господарства, кюриотетес, латински: dominationes) – Братя на интелигентността и радостта

– престоли (тронове, латински: throni) – Братя на волята
– херувими – Братя на хармонията
– серафими – Братя на Любовта

8. Науки, които се занимават със земните царствата и небесните йерархии
Ясно е, че Духовната наука или така наречената езотерика се занимава с небесните йерархии. Най-детайлно и точно обяснение дават учението на Петър Дънов и антропософията на Рудолф Щайнер.

С минералното царство се занимава науката геология, а също и части от неорганичната химия. С останалите три, живи, царства се занимава биологията, а също и органичната химия. По-специално с растителното царство се занимава науката ботаника и нейните под-науки, с животинското царство – зоологията и нейните под-науки, а с човека се занимават анатомията и нейните под-науки, като морфология, генетика, медицина, микробиология и т.н.

Думата биология идва от био и логос, тоест логиката, същността, смисъла на живота или просто наука за живота. Както биологията се занимава с отделните живи същества, така пък екологията се занимава с цялата Земя. С планетата Земя като цяло се занимава географията (гео и графия, тоест наука за измерване на Земята), както и нейните под-науки като геология (с нейното твърдо тяло, земна кора), хидрология (с нейното течно тяло, световен океан, кръговрат на водата, ниските слоеве на атмосферата) и метеорологията (с атмосферата, нейното газообразно тяло). Междувременно съществуват и редица нови под-науки като геодезия, климатология и много други.

С връзките на Земята и останалите небесни тела се занимават астрономията и астрологията и в днешно време още редица нови, специализирани под-науки. С Вселената и Космоса се занима астрономията.

9. Физика – име и възникване на науката
Остана неспомената само физиката, а именно с нея искаме да се занимаем по-подробно тук. Думата физика можем да използваме (не само на български, но и на другите езици, а и в първоезика, на който е възникнала) не само за науката физика, но и за човешкото тяло. Значи тази наука е тясно свързана с човешкото физическо тяло, с неговата динамика (движение, мускули) и статика (покой, кости). Примери можем да дадем много – човешката ръка, например, може да се разглежда като един сложен лост. В часовете по биология във валдорф училището много се набляга на извеждането на физиката от човешкото тяло. Добри примери са органите на сетивата, като очи и уши, от които могат да се изведат оптиката и акустиката.

10. Отношение между науките за човека (биология) и физиката
Науките за човека се занимават с живия човек, а физиката се занимава с мъртвата, нежива, механична материя, чиито закони можем обаче много добре да видим как произтичат от самата същност на човека.

11. Отношение между науките биология, химия и физиката
Биологията се занимава с живите същества, химията е както органична, така и неорганична, тоест тя се занимава както с процесите на микрониво при живите същества, така и с процесите на микрониво при неживите същества. В органичната си част тя е тясно свързана с биологията, а в неорганичната си част – с физиката, която се занимава с неживите същества. Във физиката имаме промяна на състоянието на веществата – твърдо, течно, газообразно, топлинно (или плазма) и т.н. В химията имаме промяна на самите вещества от едно в друго. Именно тук е и границата между двете науки.

12. Отношение между науките математика и физика
Математиката е от една страна помощна наука за всички други, така и за физиката. Не можем да работим по физика без да използваме достиженията на математиката. Тоест, ние имаме една количествена връзка между тези науки. От друга страна математическата логика е в основата на всички науки. Тоест математиката се явява не само помощна наука, но и кралицата на всички науки. Без нея няма как да съществува науката. Същото важи и за основата на физиката и нейните закони – те се основават на математиката. Тоест, има и една качествена връзка между тези науки.
Но къде е границата между математиката и физиката? Тя минава през геометрията и по-точно науката за векторите, науката за движението. Но докато във физиката разглеждаме реални движения, при които се проявяват различни качества на движението, различни негови видове, параметри, както и специфични сили, то при векторната геометрия се разглеждат само идеални, възможни, движения, като значение има само откъде докъде се е придвижило едно тяло, а не точно как. Движението не се разглежда във всички негови детайли и подробности, в причините за възникването му и последствията от извършването му, както при физиката.

С минералното тяло се занимава науката наречена геология, а също така и неорганичната химия

Advertisements