9. – 12. клас (15-18 г.)

Опознай света, за да го обикнеш! Опознай света, за да опознаеш себе си!

Така можем да обобщим необходимото образование на младежите. Това е и методът за преодоляване на кризата на пубертета и преобразяването ѝ във възможност за развитие и положителни сили. Младежите, от 9. клас нагоре, кипят от енергия и идеи, изпълнени са с жизнени сили и мечти и имат силното желание да експериментират и да се себеосъществяват. Интересът им към хората и света е искрен и огромен. В трудните години на пубертета е изключително важно да се даде възможност на тези положителни енергии да се развият пълноценно. Те са тези, които крепят и помагат. Младите хора искат да действат, да творят и градят на практика в обществото ни. Немислимо е в днешно време да ги ограничаваме и изключваме от творческите среди. Това означава, че обучението трябва да е изключително всестранно и практически насочено.

Педагогически методи:
домашно училище
– образование за всички 12 вида интелигентност
чуждоезиково обучение и преподаване на всички предмети на чужд език – това се прави с два чужди езика
– обучение по методите на Валдорф педагогиката, Десугестопедията, Феноменологията и Симптоматиката
работна подготовка и практическо обучение
профилирана подготовка
дългосрочни проекти
мобилно училище
лятно училище

Педагогически препоръки:
– за учениците най-важни са идеалите – успешен учител може да е само човек, който е безкраен идеалист и който практически се бори всекидневно за отстояване на общочовешките ценности.
– учителите непременно, освен на Любов към учениците, трябва да са носители и на пълна личностна автентичност – лъжа, изказване на противоречиви мнения, непризнаване на незнанието, отказ от развитие, липса на интерес към света, неточност и т.н. се „наказват“ веднага от учениците – те имат прекрасно чувство за усет кой е истински и кой не
– в 9 – 10. клас вниманието на учениците да се обърне към света и творческото му опознаваме – от това учениците могат да черпят жизнени сили и решения за собствения си живот, а не към собствените трудности на младежите, които на тази възраст са в пубертета и се сблъскват с много новости в развитието си
– 11 – 12. клас – в учениците се заражда емпатията (съчувствието, Любовта към другите) и съответно вниманието им може да бъде насочено към другите хора, народи, към развитието на Земята като жив и взаимосвързан организъм, към цялостното човешко развитие през вековете, към основните идеи на философията (Любовта към мъдростта), антропологията и антропософията
– въвеждане на хуморът като един от основните похвати за работа с учениците в тази възраст – без чувство за хумор учителите просто нямат никакъв шанс
– изискване от страна на учениците учителите да са не само авторитети, но и да са теоретично знаещи и практически можещи – учениците ценят най-вече доказаните професионалисти и специалисти, изпитват уважение към енциклопедични и отворени към света, непрекъснато учещи личности
– 9. клас – в тази възраст е най-важно вниманието да бъде насочено извън експлозивните процеси вътре в учениците – препоръчва се разглеждането на природни катаклизми и формиране на Земята в часовете по география; на динамичното движение на човека и сетивата му по биология (насоченост навън, към света); на големите финансови кризи по икономика; на революциите и големите световни войни по история; часове по хумор; хумористична и трагична литература; електричество и магнетизъм по физика; алкохол, дроги, козметика, лекарства по химия; интернет, обработка на звук, снимки и видео, нови медии по информатика; телефон, телеграф и т.н. по технологии
– 10. клас – изучаване на всичко, което е свързано с голяма точност и с прецизна работа
– 11 – 12. клас – цялостност в преподаването, показване на различните парадигми, съсредоточаване върху отношението към другите хора

Развитие на младежите (основни положения):
общо – развитие на логическото, аналитично, синтетично, системно и други видове мислене
общо – развитие на изключителна хитроумност и съобразителност – учениците винаги намират отговор и непракъснато изпитват възрастните
9. клас – пубертета продължава, но вече е някак си по-смекчен, вижда му се края, пикът е преминал, същото важи и за емоциите. Смелостта обаче нараства непропорционално на придобитите умения и знания и има опасност младежите да се хванат с работи и проекти, за които още не са дорасли. Особено трябва да се внимава за употребата на алкохол и дроги, за безразборни сексуални контакти, побоища и т.н. Тежката физическа работа по смислени проекти, съзнателния личен пример от страна на учителя и откровената и честна разясняваща работа по деликатни въпроси са в основата на успехите в тази възраст. Повечето от момичета са вече до голяма степен физически зрели и достигат голяма сила – в тази възраст те изпреварват момчетата значително в развитието си. Това се вижда най-вече в съзнателността, точността и прецизността на работата, възможността за съсредоточена работа, дори в практическото боравене със сложни технически уреди и в теоретичната наука. При момчетата смяната на гласа или все още ниския ръст могат да да причини за затваряне и комплекси. Желанието им да се докажат е голямо, но често без покритие. Всеки се стреми да бъде част от групата, никой не иска да е различен, груповият натиск може да бъде изключително силен и да доведе до нежелани действия.
10. клас – в повечето случай пубертета отминава, момчетата отново са равностойни на момичетата в развитието на съзнанието си, повечето достигат значителна сила и ръст, момичета са физически напълно зрели, психически още не. Учениците в тази възраст са често много тихи, обичат да мълчат, понякога е трудно да бъдат включени в разговор. В същото време са много изпълнителни, точни и старателни. Всяка една работа, която изисква много търпение, точност и прецизност им се отдава добре и се върши с голямо желание. Индивидуалните интереси излизат все по-ясно на повърхността, да си различен от другите става мода, всеки има отново собствено мнение.
11. клас – човек има чувството, че в тази възраст седи пред зрели хора, които обаче са още крехки, неукрепнали да се отстояват, понякога дори плахи, въпреки че мълчанието от 10. клас отново е изчезнало. Пубертетът е вече минало. Всеки е индивидуална личност. Воденето на дискусии в изключителна дълбочина и ширина е напълно възможно. Учениците се развиват с учителя и обогатяват и него. Учениците вече са способни на задълбочена самостоятелна работа и могат сами да си поставят дългосрочни задачи и след това да ги следват успешно. Изчитането на огромна по обем литература и прецизната разработака, както теоретична, така и практическа на дадена тематика са правило, а не изключение. Редица велики учени и откриватели, писатели и поети, са достигнали до откритията и шедьоврите си още на тази възраст.
12. клас – силата и закрепването на младият и вече съзрял човек се чувства. В същото време имаме една безкрайна свежест, непорочност, идеализъм, желание за развитие, любопитство, Любов и интерес към всичко и всички. Младите хора са способни на невероятни подвизи в тази възраст и са в разцвета на силите си. Здравето им обикновено е много добро, силата им голяма, съобразителността, уменията и мисълта са блестящо развити.

Advertisements